10/15/2009

Türkiye'de 2000 Sonrası Uygulanan Para Politikası Stratejilerinin Makroekonomik Performanslarının Değerlendirilmesi

Özet

2000’li yıllara kadar enflasyonla mücadelede, genel olarak parasal hedeflemeyi uygulayan Türkiye, sonraki sekiz sene içerisinde döviz kuru hedeflemesi, 2001 krizini içeren geçiş dönemi, örtük ve açık enflasyon hedeflemesi olmak üzere dört ayrı dönem geçirmiştir. 2000’li yıllardan sonra yaşanan bu hızlı değişim süreci, Türkiye’yi para teori ve politikası bakımından
tam bir deney alanı haline getirmiştir. Çalısma, sekiz yıl içerisinde yaşanan bu dört ayrı dönemin makroekonomik performanslarını değerlendirmektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular, 2004 yılının Türkiye’de enflasyon ataleti, beklentiler ve kredibilite anlamında önemli bir kırılma yılı olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, çalışma 2004 yılı sonrası dönemde enflasyon ve üretim değişkenliğinin en az olduğunu göstermektedir.

Jel: E52, E58

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Parasal Hedefleme, Döviz Kuru Hedeflemesi, Enflasyon Hedeflemesi

Abstract

Turkey, which implemented monetary targeting generally in order to struggle with the inflation until the 2000s, has experienced four different eras in the following eight years, as exchange-rate targeting, transition period including the crisis in 2001, implicit inflation targeting and lastly explicit inflation targeting. The rapid transition period experienced after the 2000s made Turkey a complete experimental field in terms of monetary theory and policy.
The paper evaluates the macroeconomic performances of these four different eras experienced in the last eight years. The outcomes of the paper puts that the year 2004 is an important breaking year in terms of inflation persistency, expectations and credibility in Turkey. Moreover, the paper points out that in the period after 2004, the volatilities in the inflation and production are in their lowest levels.

Jel: E52, E58

Key Words: Turkish Economy, Monetary Targeting, Exchange-Rate Peg, Inflation Targeting

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder